Právní informace

Právní informace

PRÁVNÍ OZNÁMENÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

Vítáme Vás na těchto stránkách vyhrazených informacím o společnosti RAGT SEMENCES (dále jen „stránky“). Nabízíme Vám k přečtení platné podmínky používání, kterými se řídí používání našich stránek (dále jen „podmínky používání“). Použitím stránek bezvýhradně souhlasíte s těmito podmínkami používání.

V případě dotazu ohledně používání stránek nás můžete kontaktovat na této adrese: accueil@ragt.fr.


PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

URL adresa stránek: www.ragt-semences.fr

Kontakt: E-mail: accueil@ragt.fr – Telefonní číslo: +33(0)565734100 – Fax: +33(0)565734199

Vedoucí zveřejnění: P. Laurent Guerreiro.

Zveřejňovatel: Společnost RAGT SEMENCES S.A.S. s kapitálem 43 275 010 eur, se sídlem v site de Bourran, rue Emile Singla, 12000 RODEZ, registrovaná v registru obchodních společností pod číslem Rodez R.C.S. 431899756. DIČ: FR52431899756

Hosting: SQLI Group

Návrh a vytvoření: Groupe SQLI

SA s kapitálem 1 822 927,45 eur

RCS 353861909

Sídlo: Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

 

1. PŘÍSTUP NA STRÁNKY

Stránky můžete libovolně a bezplatně navštěvovat bez nutnosti registrace či vytvoření účtu předem. Přístup na stránky nebo na některé jejich části může vyžadovat použití osobních přístupových kódů. V těchto případech je Vaší odpovědností přijmout opatření pro zajištění bezpečnosti těchto kódů. Samozřejmě je můžete kdykoliv měnit. Počet pokusů o přístup na stránky nebo na některé jejich části může být nicméně omezen za účelem zamezení podvodného použití těchto kódů. Vyzýváme Vás, abyste nás informovali o jakémkoliv podvodném použití, které odhalíte. Dále si vyhrazujeme právo odepřít Vám přístup v případě nedodržování pravidel popsaných v těchto podmínkách používání. Náklady na zajištění přístupu a použití telekomunikačních sítí však ponesete Vy.

 

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky a všechny jejich součásti, které je tvoří (jako obchodní značky, obrázky, texty, videa atd.) jsou chráněny zákonem o duševním vlastnictví. Je zakázáno jakékoliv použití, reprodukce či následná prezentace stránek (jako celku nebo částí) na jakémkoliv médiu pro jiné účely. Tyto podmínky používání neznamenají přenos práv k duševnímu vlastnictví prvků náležejících společnosti RAGT SEMENCES ve prospěch uživatele. Na těchto stránkách Vám můžeme zpřístupnit obsah ke stažení (dále jen „stažitelný obsah“). Udělíme Vám nevýhradní, nepřenositelné právo k bezplatnému použití stažitelného obsahu, a to pouze pro Vaše osobní a soukromé účely a po zákonnou dobu s ohledem na ochranu práv k duševnímu vlastnictví definovanou zákony. Jakákoliv forma reprodukce, následné prezentace, úprav či distribuce stažitelného obsahu je zakázána.

 

3. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Společnost RAGT SEMENCES si vyhrazuje právo umístit na svých webových stránkách odkazy poskytující přístup na jiné webové stránky. Jste informováni, že stránky, které můžete navštívit prostřednictvím odkazů, nepatří společnosti RAGT SEMENCES. Společnost RAGT SEMENCES vylučuje jakoukoliv odpovědnost za obsah informací poskytnutých na stránkách otevřených pomocí odkazů. Je zakázáno vytvářet odkaz na tyto webové stránky bez předchozího výslovného svolení společnosti RAGT SEMENCES. Společnost RAGT SEMENCES neponese odpovědnost za použití odkazů na jiné zdroje na internetu, uvedených na jejích stránkách.

 

4. OSOBNÍ ÚDAJE A SOUBORY COOKIE

Můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje, zejména když se přihlásíte, stáhnete stažitelný obsah nebo nám odešlete e-mail.

Soubory cookie jsou soubory ukládané na Váš počítač při prohlížení stránek (například navštívené stránky, datum a čas přístupu atd.), ze kterých lze načítat informace během Vaší návštěvy stejných stránek.

Více informací o zpracovávání Vašich osobních údajů a používání souborů cookie naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů přístupných zde.

 

5. ÚPRAVA STRÁNEK A PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Můžeme být nuceni upravit obsah či informace obsažené na těchto stránkách nebo tyto podmínky používání, zejména za účelem splnění nových legislativních či regulačních požadavků a zlepšování stránek. Pokračováním v používání stránek vyjadřujete souhlas s těmito novými podmínkami používání.

 

6. ODPOVĚDNOST ZVEŘEJŇOVATELE

Snažíme se zajistit neustálý přístup na stránky a ke stažitelnému obsahu. Jejich nepřetržitou dostupnost však zaručit nemůžeme. Také může být nezbytné dočasně omezit nebo zamezit přístup na stránky, zejména za účelem provedení technické údržby.

Podotýkáme, že internet a počítačové a telekomunikační systémy nepracují bezchybně, a může docházet k výpadkům a poruchám. V tomto ohledu nemůžeme poskytovat jakoukoliv záruku, a nemůžeme tedy nést odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku používání internetu a těchto počítačových a telekomunikačních systémů, mimo jiné včetně:

  • vadného přenosu či příjmu jakýchkoliv dat a informací prostřednictvím internetu;
  • narušení zvnějšku nebo přítomnosti počítačových virů;
  • poruchy přijímacích zařízení či přenosových linek;
  • jakékoliv jiné poruchy internetu zamezující správné funkčnosti stránek.

A na závěr, naše odpovědnost může být vymáhána pouze za přímé škody, s výjimkou všech dalších a následných škod jakékoliv povahy.

 

7. ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE

Souhlasíte s používáním služeb stránek a informací na nich poskytnutých pouze pro účely v souladu s veřejným pořádkem, mravy a právy třetích stran. Potvrzujete, že jste ověřili, že Váš počítačový systém neobsahuje viry a že je v dokonalém provozním stavu. Zaručujete, že nebudete narušovat používání stránek ostatními uživateli a že nebudete přistupovat k částem stránek, do kterých nemáte vyhrazen vstup. Souhlasíte, že nebudete provádět žádné činnosti, které by mohly narušit bezpečnost počítačů společnosti RAGT SEMENCES či jiných uživatelů. Zaručujete, že nebudete ovlivňovat či narušovat běžný provoz stránek. Dále zaručujete, že nebudete provádět žádnou formu obchodní reklamy, zejména v podobě nevyžádaných e-mailů. Nesmíte získávat, používat ani zpracovávat osobní údaje ostatních uživatelů.

 

8. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Podmínky používání se řídí francouzskými zákony. Stejné platí pro pravidla obsahu a formy. Případné spory vyplývající z uplatňování těchto podmínek používání budou spadat do jurisdikce soudů v místě registrovaného sídla společnosti RAGT SEMENCES.

Upozorňujeme, že v případě zpochybnění právní platnosti těchto podmínek používání nebude ovlivněno právní oznámení, neboť představuje samostatný dokument nezávislý na uvedených podmínkách používání.