Právní informace

Právní informace

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Vlastníkem a správcem této internetové stránky je:
 

RAGT SEMENCES S.A.S.
se základním jměním 43 275 010 Euro.
Sídlo společnosti: Rue Emile Singla - Site de Bourran - 12000 RODEZ
R.C.S Rodez 431 899 756
Telefon: 05 65 73 41 00
Fax: 05 65 73 41 99
E-mail: accueil@ragt.fr

DIČ EU: FR 52 431 899 756

 

Dále jen „RAGT Semences“.

Vedoucí vydání: Laurent GUERREIRO

Dostupná je na následující adrese:
www.ragt-semences.fr

Realizace:

SQLI

SA au capital de 1.822.927,45 €

RCS 353 861 909

Siège social: Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

Tel.: 01 55 93 26 00

Kontakt webmaster:

Laurent BROS - lbros@ragt.fr

Hosting:
SQLI

 

Všeobecné podmínky používání

 

Předmluva

Uživatelé mohou využívat nabízených služeb na stránce pouze pod podmínkou vyslovení souhlasu s těmito podmínkami používání.
Jako uživatel stránky prohlašujete, že jste se obeznámil/a s těmito podmínkami používání, a zavazujete se je dodržovat.
Prohlašujete, že disponujete potřebnými kompetencemi a nástroji pro přístup k této stránce a jejímu používání.

Předmět
Cílem těchto podmínek je stanovit pouze podmínky používání této internetové stránky.

Nabytí účinnosti - délka trvání

Tyto podmínky používání nabývají účinnosti k datu jejich zveřejnění on-line a lze proti nim vznášet námitky k datu prvního použití stránky uživatelem.
Proti těmto podmínkám používání lze vznášet námitky po celou dobu používání stránky a do okamžiku, kdy je nahradí nové podmínky používání.
Kdykoli můžete odmítnout používání služeb a stránky, nesete však odpovědnost za jakékoli předchozí použití.

Odkazy
Společnost RAGT Semences si vyhrazuje možnost umisťovat na svou internetovou stránku odkazy umožňující přístup na jiné internetové stránky než na vlastní stránku.
Jste tímto informován/a, že stránky, na které prostřednictvím odkazů, nepatří společnosti RAGT Semences.
Společnost RAGT Semences nenese žádnou odpovědnost ohledně obsahu informací poskytovaných na těchto stránkách po aktivaci odkazu.
Zavedení odkazu směřujícího na tyto internetové stránky bez výslovného a předchozího souhlasu společnosti RAGT je zakázáno.
Společnost RAGT Semences nenese odpovědnost za přístup uživatelů k jiným zdrojům v internetové síti realizovaný prostřednictvím odkazů na této stránce.

Soubory cookie
Jste tímto informován/a, že během vašeho pohybu na stránce se může do vašeho prohlížeče automaticky nainstalovat soubor cookie.
Soubory cookie ukládají některé informace, které se uloží do paměti vašeho pevného disku.
Soubory cookie neobsahují důvěrné informace, ale umožňují zachovat v paměti stránky, které jste navštívil/a.
Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají, jejich odstranění a změnu, jsou-li tyto údaje rozesílány prostřednictvím souborů cookie.
Nastavování prohlížeče umožňuje informovat o přítomnosti souborů cookie a případně je odmítnout způsobem uvedeným na následující adrese: http://www.cnil.fr.

Odpovědnost editora
Společnost RAGT Semences nenese odpovědnost:
- za kvalitu služeb, neboť služby se nabízení „tak, jak jsou“;
- za narušení používání stránek;
- za nemožnost používat stránky;
- za ohrožení počítačové bezpečnosti s rizikem poškození počítačového vybavení uživatelů a jejich dat;
- za obecné narušení práv uživatelů.
Společnost RAGT Semences usiluje o to, aby vám poskytla informace a/nebo nástroje, které jsou dostupné a ověřené, ale nenese odpovědnost za chyby, nedostupnost informací a/nebo přítomnost virů, za jakékoli přestupky podléhající trestněprávnímu postihu na této stránce.
Informace, které poskytuje editor stránky, vás nezbavují možnosti dodatečné osobní analýzy.
Editor stránky nemůže zaručit přesnost, úplnost, aktuálnost informací zveřejňovaných na této stránce.
Z tohoto důvodu uznáváte,že tyto informace budete používat na svou vlastní výlučnou odpovědnost.

Odpovědnost uživatele
Zavazujete se dodržovat ustanovení těchto podmínek a používat služby této stránky i veškeré informace, k nimž získáte přístup, způsobem odpovídajícím veřejnému pořádku, dobrým mravům a právům třetích osob. Prohlašujete, že jste si ověřil/a, že počítačová konfigurace, již používáte, neobsahuje žádný vir a je v dokonalém provozním stavu.
Zavazujete se nenarušovat používání stránek jiným uživatelům a nevstupovat na ty části stránky, k nimž je vyhrazený přístup. Zavazujete se nedopustit se žádného činu, který by mohl ohrozit počítačovou bezpečnost společnosti RAGT Semences nebo jiných uživatelů. Stejně tak se zavazujete nenarušovat nebo nepřerušovat běžný provoz stránky.
Nesmíte se také dopustit žádného činu z obchodních, politických, reklamních důvodů a žádného obchodního podněcování a zejména rozesílání nevyžádaných elektronických sdělení.
Nesmíte shromažďovat, používat či jakkoli zpracovávat osobní údaje ostatních uživatelů.

Duševní vlastnictví
Položky, které patří společnosti RAGT Semences, jako je webová stránka, značky, nákresy, vzory, obrázky, texty, fotografie, loga, grafické tabulky, softwary, vyhledávače, databáze a další, jsou jejím výlučným vlastnictvím.
Tyto podmínky používání neznamenají žádné postoupení práv duševního vlastnictví k položkám, které patří společnosti RAGT Semences, ve prospěch uživatele.
Jakékoli celkové nebo částečné prezentování stránek provedené jakoukoli společností bez výslovného souhlasu editoru stránky, je zakázáno a znamená neoprávněné napodobení v souladu s platnými předpisy.
Totéž platí pro databáze na stránkách, které jsou chráněné ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998 o převodu směrnice ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází do zákoníku o duševním vlastnictví.
Známky editora stránky a jeho partnerů i loga uvedená na stránce jsou známky (částečně zobrazující či jiné) a jsou ochranné.
Známky a loga mohou dále být majetkem společností uvedených jako „Partneři“ a jsou také chráněné.
Jakékoli celkové nebo částečné reprodukování těchto značek nebo těchto logotypů provedené s použitím položek této stránky bez výslovného souhlasu editora stránky je tedy zakázáno ve smyslu zákoníku o duševním vlastnictví.

Informatika a svobody
Abychom mohli poskytovat potřebné služby, společnost RAGT Semences může požadovat, aby jí byly zaslány osobní údaje.
V každém formuláři pro sběr osobních údajů musí být uveden povinný nebo dobrovolný charakter takového sběru údajů.
Tyto údaje shromážděné na této stránce budou ručené pro použití společností RAGT Semences, jejími pobočkami a mateřskou společností RAGT Semences. Jsou důvěrné a je nutno s nimi takto nakládat. Nemohou být za úplatu předávány třetím osobám.

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 6. ledna 1978 o informatice, souborech a svobodách v platném znění, musí každému automatickému zpracovávání osobních údajů prováděnému na internetové stránce předcházet prohlášení požadované národní komisí pro informatiku a svobody.
Jste tímto informován/a, že v souladu s článkem 32 zákona o informatice, souborech a svobodách ze dne 6. ledna 1978 v platném znění jsou informace, které sdělujete prostřednictvím formulářů na stránce nezbytné pro splnění vašeho požadavku a jsou určeny pro editora stránky odpovědného za zpracování pro správní a obchodní účely.
Jste dále informován/a, že máte právo z oprávněných důvodů vznášet dotazy, přistupovat, opravovat a vznášet námitky v souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, a to zasláním požadavku na následující adresu: RAGT Semences - Rue Emile Singla -Site de Bourran - 12000 RODEZ s přiloženou kopií dokladu totožnosti.
Musíte dodržovat ustanovení zákona o informatice, souborech a svobodách ze dne 6. Ledna 1978 v platném znění, za jehož porušení hrozí trestněprávní postih.
V souvislosti s osobními údaji, k nimž máte přístup, se musíte především zdržet jakéhokoli shromažďování, nevhodného používání a v obecné rovině všech kroků, které by mohly znamenat ohrožení osobního života nebo cti osob.

Právo a příslušnost
Tyto podmínky používání se řídí francouzskými zákony. Totéž platí pro základní předpisy i formální předpisy. Jakékoli spory vyplývající z použití těchto podmínek používání spadá do příslušnosti soudů podle sídla společnosti RAGT Semences.

V případě, že některé z ustanovení tohoto ujednání bude považováno za nezákonné, neplatné či nepoužitelné z jakéhokoli důvodu, bude se mít za to, že není součástí těchto právních ujednání, a nebude to mít vliv na platnost ani uplatňování ostatních ustanovení.

Děkujeme vám za zájem, který věnujete naší internetové stránce a společnost RAGT Semences vám nyní přeje příjemný pohyb po stránkách.